olcsotablet.hu funscreen.hu

Olcsotablet

Keresés az oldalon

Hívj minket: 06/1 248-0312

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

 

A Szolgáltató társaság teljes neve:

LSK Hungária Elektronikai, Fejlesztõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségű Társaság

 

A társaság rövid neve: LSK Hungária Kft.
a társaság székhelye: 2314 Halásztelek, Bolgárkertész u. 78.,
a társaság központi telephelye: 1118 Budapest, Beregszász út 55/B.,
a társaság cégjegyzék száma: 13-09-083322,
a társaság bankszámla száma: Citibank Zrt. 10800007-76926002-00000000,
a társaságot képviseli: Õri Róbert ügyvezetõ igazgató vagy Zsótér Zoltán ügyvezetõ igazgató önállóan.

 

Elérhetőségek:

Telefon: +36 1 421 5490

Fax. +36 1 421 5491

e-mail: info@olcsotablet.hu

 

1. Az általános szerződési feltételek

 

1.1 Általános szerzõdési feltétel-

nek minõsül az a szerzõdési feltétel, amelyet az egyik fél több szerzõdés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül elõre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az általános szerzõdési feltétel csak akkor válik a felek megállapodása, illetõleg a szerzõdés részévé, ha alkalmazója lehetõvé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ha az általános szerzõdési feltétel és az ÁSZF alapján kötött szerzõdés más feltétele egymástól eltér, akkor az utóbbi válik a felek szerzõdésének részévé.

- A jelen általános szerzõdési feltételek az LSK Hungária Korlátolt Felelõsségű Társaság kereskedelmi (végfelhasználói) szerzõdéseihez (a továbbiakban: ÁSZF) az LSK által forgalmazott termékek átadásának és átvételének, a termékek ellenértéke megfizetésének szabályaira terjed ki.

- Az LSK minden megrendelést az alábbi ÁSZF alapján teljesít. Jelen általános szerzõdéses feltételek érvényesek a jövõben kötendõ szerzõdésekre is, kivéve, ha a felek kifejezetten más feltételekben állapodnak meg. A jelen ÁSZF-tõl való eltérés kizárólag írásban érvényes és azt a feleknek kifejezetten el kell fogadniuk.

 

1.2. Az ÁSZF alkalmazási területe

- Az általános szerzõdéses feltételek mindennemű tevékenységre érvényesek, amelyek az LSK által forgalmazott termékek megvételével függnek össze. Ide tartoznak azok az egyedi megállapodással (szerzõdéssel) nem szabályozott jogviszonyok, amelyek alapján az LSK az általa forgalmazott meghatározott termékeket a szerzõdéses partnerének átadja, a szerzõdéses partnere a termékeket átveszi és megfizeti azok ellenértékét.

- Ezen ÁSZF-t kell alkalmazni mindazokra a szerzõdésekre, amelyek a megrendelõ/vevõ (végfelhasználó) és a szállító/eladó (forgalmazó) között jönnek létre és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint szállítási vagy adásvételi szerzõdésnek minõsülnek. Az ettõl való eltérés vagy az ÁSZF szabályainak módosítása csak kifejezett, mindkét fél által elfogadott írásbeli nyilatkozattal lehetséges.

- Jelen ÁSZF-ben szállító/eladó (forgalmazó) alatt az LSK Hungária Kft.-t kell érten. Az ÁSZF szempontjából megrendelõ/vevõ a végfelhasználó/fogyasztó (a továbbiakban a megrendelõ, illetõleg vevõ megnevezése: megrendelõ).

 

1.3. Vegyes rendelkezések

- A jelen ÁSZF-ben és az ÁSZF alapján kötött Szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak, különös figyelemmel a szállítási és a közüzemi szerzõdés szabályairól szóló XXXIV. fejezet 1. címére (a szállítási szerzõdés), illetõleg az adásvétel és a csere szabályairól szóló XXXIII. fejezet 1. címére (az adás-vétel).

- Az ÁSZF alapján kötött Szerzõdés módosítása csak a Szerzõdés aláírói, mint a szállító (forgalmazó), illetve a megrendelõ (végfelhasználó) képviselõi útján történhet, a felek egyetértésével, kizárólag írásos formában.

- Az ÁSZF alapján kötött Szerzõdés aláírói vállalják, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerzõdés keretében vagy a Szerzõdéssel kapcsolatban merül fel. Az ÁSZF alapján kötött Szerzõdésbõl adódó - egymás közötti megállapodással nem rendezett - jogviták elbírására a szállító (forgalmazó) kiköti a szállító (forgalmazó) székhelye szerinti illetékes bíróságok kizárólagos illetékességét, amelyet a megrendelõ (végfelhasználó) a Szerzõdés aláírásával elfogad, amennyiben a felek ettõl eltérõen nem állapodnak meg.

- Az LSK Hungária Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ezen ÁSZF egyes rendelkezéseitõl külön megállapodás alapján, vagy egyes szerzõdésekben eltérjen.

2. A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a Olcsotablet.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.olcsotablet.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére.
Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.

- A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

 - Kézhezvételi időpont házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható.

- A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén kell visszaküldenie az LSK Hungária Kft. címére (1118 Budapest, Beregszász út 55/b.), és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

 - A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.

 - Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

 - Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás átalánydíjas költségét is, ami jelenleg 1500,- Ft.

 - Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

 - Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült (?), akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló a vásárlás értékének megfelelően választhat másik terméket vagy elállhat a vásárlástól.
A Olcsotablet.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

 

3. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
A Felhasználó feliratkozhat a olcsotablet.hu hírlevelére. A feliratkozással a Felhasználó elfogadja a Olcsotablet.hu adatkezelési szabályzatát.
A felhasználó a hírlevélre való feliratkozás önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
Fogyasztói panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik, az info@olcsotablet.hu címen, valamint a munkaidőben a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 1 421 5490-es telefonszámon.